Meranie času - zadanie projektu

23.09.2013 20:30

Téma projektu: Meranie času

Vybrať si jeden druh hodín alebo iného prístroja merajúceho čas, objasniť históriu vzniku a vysvetliť činnosť.

Forma: prezentácia alebo plagát

Rozsah: prezentácia - 5 snímok + úvodná + záverečná, plagát - min. A3

Zdroje: aspoň 2 - knižné alebo internetové

V závere je potrebné uviesť použité zdroje (celé názvy kníh, celé internetové adresy).

Projekt má jednoducho objasniť históriu vzniku daného typu hodín a objasniť ich činnosť. Musí obsahovať obrázky a vlastné texty (najlepšie formou odrážok, nie dlhé vety), nesmú byť prekopírované z internetovej stránky!!!  

Termín odovzdania:

  • 7.A: do 30.9.2014
  • 7.B: do 29.9.2014

Projekt možno odovzdať aj skôr (možnosť projekt vylepšiť). Pri omeškaní sa známka zhoršuje každým dňom o 1 stupeň! 

Hodnotenie: vlastný projekt + jeho prezentácia pred triedou

—————

Späť